Etikos ir elgesio normos

 

 

                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                              Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus

                                                                                              2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-40

 

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

ETIKOS IR ELGESIO NORMOS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Mokyklos etikos ir elgesio normose skelbiamos bendražmogiškosios bei profesinės etikos vertybinės nuostatos ir moralaus elgesio principai.

2. Mokyklos etikos ir elgesio normos skiriamos tam, kad padėtų meno mokyklos darbuotojams suprasti etiško elgesio problemas, kurios gali kilti darbinėje veikloje, tarpusavio santykiuose, bei padėtų jas spręsti.

3. Mokyklos etikos ir elgesio normos papildo mokytojų, administracijos, darbuotojų teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios yra reglamentuotos LR Švietimo įstatyme, meno mokyklos nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse, kolektyvinėje sutartyje ir kituose norminiuose aktuose.

 

II. Pagrindinės sąvokos

 

Etika - tai asmens elgesį ir veiksmus sąlygojantis vertybių taikymas.

Moralė - tai žmonių elgesį reguliuojančios normos ir principai.

Mokytojų, administracijos, darbuotojų etika - dora, pareigingumu, atsakingumu, sąžiningumu, teisingumu, žmoniškumu, objektyvumu grindžiami tarpusavio ir darbo santykiai, nepriekaištingas etinės elgsenos laikymasis darbinėje aplinkoje.

Etikos normų pažeidimas - poelgis, veiksmas, elgesys darbe, visuomenėje, tarpusavio bendravime, sukeliantis prieštaringus bendradarbių vertinimus, pasireiškiančius priimtų etikos ir elgesio normų, dorovinės elgsenos normų nepaisymu, ignoravimu ar pažeidimu, kuris blogina bendruomenės mikroklimatą, trikdo darbinę nuotaiką ir darbo ritmą.

Etikos problema - netinkamai padarytas sprendimas ar atliktas veiksmas, pažeidžiantis etikos normas.

Etiškas sprendimas - tai geras, teisingas, visuomenės daugumos puoselėjamoms vertybėms neprieštaraujantis sprendimas.

Vertybė - idėjos ir įsitikinimai formuojantys, skatinantys žmogaus būvį ar elgseną.

Tolerancija - pakantus gerbimas kitos nuomonės, požiūrių, įsitikinimų, tikėjimo.

 

III. Etikos ir elgesio normų  tikslai ir uždaviniai

 

4. Etikos ir elgesio normų paskirtis nubrėžti tolerancijos ribas meno mokyklos narių tarpusavio santykiuose, išryškinti mokytojų, administracijos ir darbuotojų tarpusavio etikos požiūriu vengtiną elgesį.

5. Esamiems ir naujai priimamiems mokytojams padėti geriau suprasti, palaikyti ir puoselėti svarbiausias vertybes: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą, toleranciją, profesinę bei pilietinę atsakomybę.

6. Formuoti mokytojų, administracijos ir darbuotojų suvokimą, jog etika būtina bet kurioje veikloje, ji svarbi didinant visuomenės pasitikėjimą mokyklos veikla.

7. Vienas svarbiausių tikslų - neetiško elgesio prevencija.

 

IV. Pagrindiniai etikos principai ir veiklos etikos reikalavimai

 

8. Mokytojai, administracija ir darbuotojai įsipareigoja aktyviai palaikyti meno mokyklos siekius, garbingai atstovauti meno mokyklai, etiškai elgtis tiek mokykloje, tiek už jos ribų, tinkamai reprezentuoti jos vardą.

9. Objektyviai vertinti kitų darbus ir pastangas, atskleidžiant nepanaudotas galimybes, kolegiškai patariant ir padedant vieni kitiems.

10. Laiku, atidžiai ir profesionaliai atlikti pareigybių aprašuose numatytas funkcijas.

11. Puoselėti pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu bendruomenės nariu bei su savivaldos institucijomis.

12. Vadovautis skirtingų lyčių lygybės principu, būti tolerantiškiems kitai nuomonei.

13. Suprasti, jog darbuotojo etiką pažeidžia:

13.1. mokinių arba kolegų diskriminavimas dėl dalyvavimo politinėje, visuomeninėje, kultūrinėje, koncertinėje veikloje;

13.2. mokytojo nepagarbus atsiliepimas apie nedalyvaujančio kolegos pedagoginius gebėjimus, asmenines savybes;

13.3. alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų vartojimas meno mokykloje ir jos teritorijoje.

14. Atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinėms situacijoms, elgtis tolerantiškai, atvirai, objektyviai ir savikritiškai. Išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo.

15. Tausoti ir atsakingai naudoti meno mokyklos turtą, medžiaginius išteklius, taupiai naudoti valstybės, rėmėjų, investuotojų lėšas vykdant įstaigos tikslus, uždavinius ir prisiimtus įsipareigojimus.

16. Kiekvienas meno mokyklos darbuotojas turi prisiimti dalį atsakomybės už sklandų mokyklos darbą, savo veikloje turi vadovautis bendruomenės viešaisiais interesais, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto.

17. Gerbti ir aktyviai prisidėti, puoselėjant esamas ir kuriant naujas bendruomenės tradicijas.

 

 

V. Mokymo (-si) ir darbo etika

 

18. Bendraujant ir bendradarbiaujant dalykinėje srityje, darbuotojai turi būti kompetentingi, kultūringi, humaniški, teisingi, reiklūs sau ir kitiems. Kontroliuoti ir slopinti tokius savo asmeninius bruožus kaip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasikarščiavimas ir pan.

19. Mokytojas privalo nešiurkščiai, neįžeidžiančiai, bet reikliai reikšti kategorišką nepakantumą mokinių nesąžiningumui. Mokinio žinių bei įgūdžių vertinimas turi būti teisingas, sąžiningas, suderintas su dėstomo kurso tikslais, priklausantis nuo žinių kokybės.

20. Neleistina naudoti privataus pobūdžio informacijos apie mokinį be jo tėvų sutikimo kaip mokymo ar tyrimo medžiagą.

21. Neleistinas nekorektiškas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas dėl asmeninės antipatijos, konkurencijos.

 

VI. Etikos ir elgesio normų priėmimas ir įgyvendinimas

 

22. Būtina etikos ir elgesio normų priėmimo sąlyga - viešas jo projekto svarstymas, kad jis būtų priimtas bendru susitarimu.

23. Priimtos etikos ir elgesio normos skelbiamos viešai meno mokyklos internetiniame puslapyje.

24. Etikos ir elgesio normų priežiūrą atlieka mokyklos vadovas, savo veikloje vadovaudamasis etikos ir elgesio normų nuostatomis.

 

_______________________________________________________