Mokyklos aprašas

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS INFORMACIJOS APIE MOKYKLOS VEIKLĄ VIEŠO SKELBIMO TVARKOS APRAŠAS

Kalvarijos meno mokykla. Adresas: Vytauto g. 11, LT-69216, Kalvarija. Elektroninis paštas: muzika.polifonija@takas.lt. Tel/faks. (8~343) 23045

                Mokyklos tipas – papildomojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaiga.

                Mokomoji kalba – lietuvių kalba.

Mokyklos direktorius – Juozas Ciprisevičius, vadybinė kvalifikacinė kategorija – antra.

Mokyklos tarybą sudaro 9 asmenys. Mokyklos tarybos pirmininkas– l. e. p.Albinas Venclovas - darbuotojų atstovas, mokyklos tarybos sekretorė - Vanda Ramanauskaitė - vyr. mokytoja. Tarybos nariai: Edita Kisielienė- tėvų atstovė, Irma Zubavičienė - tėvų atstovė, Irma Krakauskienė - vyr. mokytoja, Evelina Sadauskienė -  mokytoja, Vakarė Rubinaitė - mokinių atstovė, Milita Rukaitė - mokinių atstovė, Andrėja Kliučinskaitė - mokinių atstovė.

Mokyklos vizija – meninės ir profesinės kompetencijos pagrindu plėtoti kūrybinius, meninius, estetinius gebėjimus socialiniame ir kultūriniame gyvenime.

Mokyklos misija – Kalvarijos meno mokykla – tai vaiko kūrybiškumą ir įvairius gebėjimus puoselėjanti įstaiga, lavinanti moksleivių vokalinius, choreografinius, dailės gebėjimus, mokanti groti pasirinktais instrumentais, ugdanti auklėtinių meninį skonį, formuojanti kolektyvinio muzikavimo įgūdžius, rengianti koncertus mokykloje ir už jos ribų..

Mokyklos tikslas - tenkinti mokinių pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Mokyklos uždaviniai:

1.        Skatinti moksleivių saviraišką, atskleisti prigimtines galias ir gebėjimus, ugdyti kūrybiškumą, profesinio muzikavimo įgūdžius, formuoti ir puoselėti dorovines, kultūrines, patriotines nuostatas.

2.        Siekti, kad mokykla būtų aktyvus regiono židinys, garantuojantis nuolatinį visapusišką kultūrinį gyvenimą, visuomeninio gyvenimo dinamiką bei pokyčius.

3.        Sudaryti sąlygas bendruomenės kūrybinei veiklai, plėtoti demokratinius santykius, laiduoti atvirumą, sukaupto kūrybinio ir metodinio patyrimo sklaidą, ryšius su giminiško profilio institucijomis.

4.        Derinti ugdymo turinį su mokiniu, taikyti įvairius mokymo, mokymosi, būdus ir tempą.

                    

MOKINIŲ teisės ir pareigos

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mokinių teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969), Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (Žin., 1996, Nr.33-807; 2003, Nr.38-1685), Alkoholio kontrolės įstatymas (žin.,1995, Nr.44-1073; 2004, Nr.47-1548), Tabako kontrolės įstatymas (Žin.,1996, Nr.11-281; 2003, Nr.117-5317), Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas (Žin., 1998, Nr.8-16), Kalvarijos meno mokyklos vidaus darbo tvarkos dokumentai.

                                                                               II. MOKINIŲ TEISĖS

2.1. Pagal savo gebėjimus ir poreikius įgyti norimas kompetencijas.

2.2. Pasirinkti neformaliojo ugdymo programas.

2.3. Turi teisę į minties ir žodžio laisvę.

2.4. Turi teisę į asmeninį gyvenimą, bendravimą.

2.5. Konsultuotis su mokytojais, dalyvauti renginiuose, koncertinėje veikloje.

2.6. Būti objektyviai įvertintas už mokymosi pasiekimus.

2.7. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.

2.8. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

2.9.Naudotis mokymo priemonėmis.

2.10.Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos kolektyvuose.

2.11. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą ir mokymosi krūvį.

 III. MOKINIŲ PAREIGOS

3.1. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, meno mokyklos Nuostatų, mokymo sutarties taisyklių, pareigų, nurodytų šiose Taisyklėse.

3.2. Nevėluoti ir nepraleisti pamokų, koncertų be pateisinamos priežasties, apie neatvykimo priežastis informuoti mokytoją ar mokyklos administraciją, atlikti namų užduotis.

3.3. Saugoti mokyklos ir bendramokslių turtą, mokyklos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti, nelaipioti medžiais, nesimušti, nemeluoti, nevogti, nenaudoti necenzūrinių žodžių, smurto, reketo.

3.4. Nevartoti energetinių gėrimų, alkoholio, tabako ir kitų narkotinių ar psichotropinių medžiagų Mokykloje ir jos teritorijoje.

3.5. Nesinaudoti pamokų metu mobiliuoju telefonu, grotuvais, ausinukais.

3.6. Nesinešioti degtukų, žiebtuvėlių, dujų balionėlių, peilių, aštrių daiktų, pirotechninių ar kitų sprogstamųjų medžiagų.

3.7. Palikti tvarkingą savo mokymosi vietą, laikytis higienos normų ir tvarkos tualetuose.

3.8. Nesinaudoti elektros prietaisais, nekaišioti daiktų į rozetes.

3.9. Pateikti tėvams (globėjams) informacinius raštus apie organizuojamus renginius už mokyklos ribų; tėvams, susipažinus pasirašytinai, juos grąžinti pedagogui (Nepristatęs informacinio rašto mokinys į išvyką nevyksta.).

3.10. Prieš kiekvieną išvyką susipažinti – su Saugaus elgesio ir Išvykų instrukcijomis (Taisyklėmis) pagal direktoriaus patvirtintą Tvarką.

 IV. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

4.1. Ugdytiniai gali būti skatinami ir drausminami:

4.1.1. pedagogo;

4.1.2. mokyklos administracijos;

4.1.3. mokyklos pedagogų tarybos;

4.1.4. mokyklos tarybos;

4.1.5. mokyklos steigėjo;

4.1.6. kitų institucijų.

4.2.1. Skatinimo ir drausminimo formos:

4.2.2. padėka žodžiu, raštu;

4.2.3. pagerbimas mokyklos renginių metu, stenduose, internetiniame puslapyje,

žiniasklaidoje, atminimo dovanomis, padėkos raštais, organizuotomis nemokamomis išvykomis.

4.2.4. pastabos žodžiu, papeikimas raštu;

4.2.5. ugdytinio pasiaiškinimas raštu pedagogui, mokyklos vadovams;

4.2.6. svarstymas mokyklos taryboje;

4.2.7. šalinimas iš mokyklos;

4.2.8. informacija Vaikų teisių apsaugos tarnybai, Nepilnamečių vaikų inspekcijai, kitoms žinyboms.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

5.1. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su mokinių teisėmis ir pareigomis mokyklos internetiniame puslapyje, aptariant mokinių pasiekimus klasėse. Mokiniai supažindinami pasirašytinai mokytojo dienynuose.

5.2. Pateikus pasiūlymus šio aprašo punktai gali būti koreguojami mokyklos direktoriaus įsakymu.

       

.

Pamokos pradedamos 12.10 val. ir vyksta sekančiai:

1.12.10 - 12.55 val.

2.13.00 - 13.45 val.

3.13.50 – 14.35 val.

4.14.40 – 15.25 val.

5.15.30 – 16.15 val.

6.16.20 – 17.05 val.

7.17.10 – 17.55 val.

8.18.00 – 18.45 val.