Viešieji pirkimai

 

 

2019-09-24

projektas.JPG 

 

  Kalvarijos meno mokykla baigė įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų, bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-41-0005 ,,Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“ projektą. Įgyvendinant projektą buvo atlikti vidaus patalpų modernizavimo darbai: sienų, grindų ir lubų remontas, kabinetų garso izoliacija, pakeistos durys, sumontuoti laiptų, esančių mokyklos viduje turėklai, suremontuoti sanitariniai mazgai. Atlikus paprastojo remonto darbus atnaujintos ugdymo patalpos pritaikytos choreografijos, dailės ir muzikos krypčių programoms. Ugdymo patalpose įrengtos darbo vietos specialius poreikius turintiems asmenims. Ugdymo patalpose įrengtas tolygus apšvietimas, pastate įrengti išėjimus žymintys ženklai atitinkantys STR reikalavimus. Ugdymo procesui gerinti buvo įsigyta šiuolaikiški muzikos instrumentai, ugdymo priemonės, kompiuterinė įranga ir baldai.

 

 

2018-01-17


 

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLŲ KOKYBĖS GERINIMAS KALVARIJOS MENO MOKYKLOJE“

 2018 m. sausio 15 d. Kalvarijos meno mokykla pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra projektui „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“ (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-41-0005) įgyvendinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.

Projekto tikslas – pagerinti Kalvarijos meno mokykloje vykdomų neformaliojo švietimo veiklų kokybę ir padidinti jų prieinamumą.

Projekto uždavinys – sutvarkyti neformaliojo švietimo veiklai skirtą infrastruktūrą, siekiant pagerinti Kalvarijos meno mokykloje teikiamų paslaugų kokybę.

Bendra projekto vertė – 143273 Eur, finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir iš savivaldybės biudžeto.

Įgyvendindama projektą Kalvarijos meno mokykla numato atlikti vidaus patalpų remonto darbus, kurie pagerintų ugdymo kokybę, modernizuotose patalpose bus teikiamos kokybiškos paslaugos. Atlikus paprastojo remonto darbus, atnaujintos ugdymo patalpos bus pritaikytos vykdyti choreografijos, dailės ir muzikos krypčių programas. Įgyvendinus numatytus vidaus patalpų remonto darbus, bus įsigyjama šiuolaikiškų muzikos instrumentų, ugdymo priemonių, kompiuterinės įrangos ir baldų.

Įgyvendinus projekto veiklas, pagerės komforto, higienos ir saugos sąlygos, mokinių užimtumas, saviraiška ir susidomėjimas šiuolaikiška meno mokykla.

Projektas bus įgyvendintas iki 2019 m. liepos 31 d.

Kalvarijos meno mokyklos informacija

 2018-01-15

 

http://www.kalvarijosmm.lt/  

 

PATVIRTINTA

Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus

2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-6

 

 

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

 MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲKOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Mažos vertės viešųjų pirkimų komisija (toliau vadinama – Komisija) sudaroma Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus įsakymu prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) vykdymui.

            2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymais ar kitais privalomojo pobūdžio dokumentais, Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus įsakymais ir šiuo reglamentu.

            3. Komisijos pirmininku skiriamas mokyklos vadovas arba jo įgaliotas šios mokyklos darbuotojas.

            4. Sudarant Komisiją, mokykla turi teisę kviestis ekspertus – dalyko žinovus konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių, ar jį įvertinti. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

 

                                                II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

            5. Komisija vykdo direktoriaus įsakymu nustatytas užduotis, susijusias su pirkimo procedūrų atlikimu.

            6. Komisija, organizuodama pirkimus, vykdo  šias funkcijas:

            6.1. pasirenka pirkimo atlikimo būdą ir rengia pirkimo dokumentus;

            6.2. išrenka potencialius tiekėjus ir pakviečia juos dalyvauti pirkime;

            6.3.nustato galutinius paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminus;

            6.4.tiekia tiekėjams pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus;

            6.5.vertina tiekėjų kvalifikacinius duomenis, priima sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo pasiūlymo, praneša rezultatus;

            6.6. vertina, ar pasiūlymo galiojimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas atitinka reikalavimus;

            6.7.atlieka vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą;

            6.8.nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus;

            6.9. nustato preliminarią pasiūlymų eilę, ją patvirtina ir priima sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą;

6.10. parengia sutarties projektą ir teikia jį Komisiją sudariusiam mokyklos direktoriui;

6.11. atlieka kitus veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme, reikalingus pirkimams organizuoti ir atlikti.

  

III. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

             7. Komisija vykdydama jai pavestas užduotis, turi teisę:

            7.1. gauti iš Pirkimų organizatoriaus informaciją apie reikalingų nupirkti prekių kiekį, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ir darbų atlikimo terminus, pirkimo objekto techninius, estetinius, funkcinius bei kokybės reikalavimus ir kitas keliamas sąlygas, lėšas, skirtas prekių, paslaugų ar darbų pirkimui, bei visą kitą informaciją, reikalingą pirkimams organizuoti ir vykdyti;

            7.2. prašyti, kad Tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus;

            7.3. susipažinti su informacija, susijusia su siūlymų nagrinėjimu aiškinimu ir vertinimu;

            7.4. turi kitas Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintas teises.

            8.  Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:

            8.1. vykdyti Komisijos darbo reglamente nurodytas bei mokyklos direktoriaus nustatytas užduotis;

            8.2. vykdydama užduotis, laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

 

IV. KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

            9. Komisijos pirmininkas, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti Komisijos darbe tik pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

            10. Komisijos sekretoriumi yra perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu paskirtasKomisijos narys.

            11. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau ½ visų Komisijos narių.

12. Komisija sprendimus priima paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

13. Komisijos posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant – Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

            14. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonė. Protokolą rašo Komisijos sekretorius. Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            15. Komisijos pirmininkas, narys ir ekspertas už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Už Komisijos veiklą atsako ją sudariusi organizacija.

 

______________________________________

Kalavrijos meno mokyklos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Kalvarijos meno mokyklosMAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO

 

2018 m. sausio 12 d. Nr. V-5

Kalvarija

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo 2017 m. gegužės 2 d. įstatymu Nr. XIII-327  ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.Skelbiunuo 2017 m. liepos 1 d. negaliojančiomis Kalvarijos meno mokyklossupaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V- 59.

2. T v i r t i n u  Kalvarijos meno mokyklos mažos vertės pirkimų vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

3. Į s a k a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 12 d.

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Juozas Ciprisevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus

2018 m. sausio 12 d. įsakymuNr. V-5

 

Kalvarijos meno mokyklos

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kalvarijos meno mokyklos (toliau –mokykla) mažos vertės pirkimų tvarkos vykdymo aprašas (toliau – Aprašas) nustato mažos vertės pirkimų (toliau – pirkimai) organizavimo ir vykdymo tvarką, apimančią mokyklos poreikių nustatymą, pirkimų planavimą ir iniciavimą, pasirengimą pirkimams, jų vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą ir įgyvendinimą.

2. Mokykla, organizuodama ir vykdydama pirkimus, turi užtikrinti racionalų biudžeto ir kitų lėšų naudojimą, pagrindinių viešųjų pirkimų principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų laikymąsi.

3.Mokykla, planuodama ir vykdydama pirkimus, įgyvendindama pirkimo sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, perkančiosios organizacijos priimtais teisės aktais ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme,jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, kituose įstatymuose.

5. Pasikeitus Apraše minimų teisės aktų ar rekomendacinio pobūdžio dokumentų nuostatoms, taikomos aktualios tų teisės aktų ar rekomendacinio pobūdžio dokumentų redakcijos nuostatos.

Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. mažos vertės pirkimas – tai:

5.1.1. supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)), o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM);

5.1.2.supaprastintas pirkimas, atliekamas toms atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be PVM) to paties tipo prekių ar paslaugų sutarčių vertės, o perkant darbus – mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM). Jeigu numatoma pirkimo vertė yra lygi tarptautinio pirkimo vertės ribai arba ją viršija, perkančioji organizacija užtikrina, kad bendra dalių vertė, atliekant mažos vertės ir kitų supaprastintų pirkimų procedūras, būtų ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės;

5.2. neskelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus;

5.3. pirkimų organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgaliotojo asmens paskirtas darbuotojas, kuris perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija. Skiriant pirkimų organizatorių, turi būti atsižvelgiama į jo ekonomines, technines, teisines žinias ir Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. Pirkimų organizatoriai gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys;

5.4. skelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija apie atliekamą pirkimą paskelbia Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (užpildo skelbimą apie pirkimą, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka);

5.5. viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) – perkančiosios organizacijos arba jos įgaliotosios organizacijos vadovo įsakymu (potvarkiu), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu, sudaryta Komisija, kuri šio Aprašo nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnyje.

 

II SKYRIUS

 PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

6. Planuoti numatomus pirkimus ateinantiems metams pradedama kiekvienų metų ketvirtą ketvirtį. Mokyklos direktoriaus paskirtas darbuotojas, įvertinęs pateiktą informaciją apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų ir gavęs informaciją iš buhalterinės apskaitos apie galimus skirti maksimalius asignavimus, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu pateikia tvirtinti numatomų atlikti viešųjų pirkimų planą (toliau – pirkimų planas) (1 priedas). Pirkimų planas vizuojamas mokyklos buhalterinės apskaitos. Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė ne vėliau kaip iki kovo 15 d. skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Planas peržiūrimas kiekvieną ketvirtį ir prireikus tikslinamas.

7. Pirkimus inicijuoti gali darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Pirkimo iniciatorius mokyklos pirkimo organizatoriui teikia Paraišką atlikti pirkimą (2 priedas), kurioje nurodo poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų. Teikiama paraiška tvirtinama mokyklos direktoriaus ir vizuojama mokyklos vyr. buhalterio.

8. Pirkimus vykdo Komisija bei pirkimų organizatoriai. Komisija sudaroma ir pirkimų organizatoriai skiriami mokyklos direktoriaus įsakymu.

9. Komisija savo veikloje vadovaujasi mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintu Komisijos darbo reglamentu. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Komisijos sekretoriumi skiriamas vienas iš Komisijos narių.

10. Komisijos nariais ar pirkimų organizatoriais gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos, nešališki asmenys, kurie privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (3 priedas) ir nešališkumo deklaraciją, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93.

11.  Pirkimų organizatoriai vykdo mažos vertės pirkimus: iki 3000 Eur (be PVM) sutartys sudaromos žodžiu (jos sudarymą patvirtina sąskaita – faktūra ar kiti buhalterinės apskaitos dokumentai). Kai pirkimo sutarties vertė lygi ar didesnė kaip 3000 Eur (be PVM) sutartys sudaromos raštu. Informacija apie sudarytas sutartis viešinama CVP IS, išskyrus žodinių pirkimų atveju ar kai neskelbiamu pirkimu sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu. Kai sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (be PVM) pirkimai gali būti neskelbiami. Pirkimo procedūros prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbia skelbimą apie pirkimą CVP IS, o kai pirkimas atliekamas neskelbiamos apklausos būdu – perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus). Iki 3000 Eur (be PVM) galima kreiptis į vieną tiekėją.

12.  Komisija vykdo prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kurių sutarties vertė yra lygi ar didesnė nei 10 000 Eur (be PVM).

13.  Mokyklos direktorius turi teisę pavesti pirkimą vykdyti Komisijai, neatsižvelgdamas į Aprašo 11 punkto nuostatas.

14. Pirkimų organizatorius gali vykdyti supaprastintus pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją (jei Centrinė perkančioji organizacija yra sudariusi atitinkamų prekių, paslaugų ar darbų preliminariąsias sutartis). Perkančioji organizacija privalo įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, jeigu Lietuvos Respublikoje veikiančios centrinės perkančiosios organizacijos siūlomos prekės ar paslaugos, per sukurtą dinaminę pirkimų sistemą ar sudarytą preliminariąją sutartį galimos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą kartu su kitais pirkimo dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka. Šiame punkte numatytos pareigos įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją gali būti nesilaikoma, kai atliekant neskelbiamą apklausą numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (be PVM).Pirkimo procedūros prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbia skelbimą apie pirkimą CVP IS, o kai pirkimas atliekamas neskelbiamos apklausos būdu – perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus).

15. Mokykla, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamos prekės, paslaugos ar darbai tapo nereikalingi, nėra lėšų už jas apmokėti ir pan.). Pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) procedūros baigiasi, kai:

15.1. sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, jei jo buvo prašoma, arba sudaroma preliminarioji sutartis;

15.2. atmetami visi pasiūlymai;

15.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;

15.4. per nustatytą terminą nepateikiamas nei vienas pasiūlymas;

15.5. baigiasi pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;

15.6. visi tiekėjai atšaukia savo pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.

 

 

III SKYRIUS

PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS

 

17. Kai pirkimą atlieka pirkimo organizatorius, pildoma mažos vertės viešojo pirkimo pažyma (4 priedas), išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti prašoma vieno tiekėjo.Tais atvejais, kai pirkimą atlieka vienas asmuo ir jį patvirtinantys dokumentai yra saugomi to asmens elektroniniame pašte ar CVP IS naudotojo paskyroje, perkančioji organizacija užtikrina tokių dokumentų prieinamumą, iškilus tokiam poreikiui. Tiekėjų apklausos pažymą tvirtina mokyklos direktorius.

18. Mokyklos sudarytos pirkimo sutartys bei kiti su pirkimais susiję dokumentai tvarkomi ir saugomi ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos, pagal mokyklos dokumentacijos planą.

19. Mokyklos įgaliotas darbuotojas privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus pateikti visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų ataskaitą. Ataskaita pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.

20. Pirkimo procedūrų ataskaita, pirkimų ataskaita, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaita rengiamos ir elektroninėmis priemonėmis pateikiamos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus. Šios ataskaitos, išskyrus konfidencialią informaciją, skelbiamos CVP IS.

21. Visos ataskaitos rengiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio nuostatomis ir pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas tipines formas bei reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Laimėjusių pirkimo dalyvių pasiūlymai, sudarytos pirkimo sutartys ir jų pakeitimai, taip pat pirkimo sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusių tiekėjų (tiekėjų grupės atveju – visų grupės narių) ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnio 5 dalį (jeigu pažeidimas buvo padarytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti), sąrašai skelbiami CVP IS, vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

23. Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai saugomi kartu su pirkimų procedūrų dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 29 d.

Nr.

V-6

Kalvarija

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo 19 straipsniu,

      

T v i r t i n u  Kalvarijos meno mokyklos mažos vertės viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą (pridedama).

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                   Juozas Ciprisevičius

 

 

PATVIRTINTA

Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus

2018   m. sausio  12  d. įsakymu Nr. V-4

 

 

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

2018 METŲ NUMATOMŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ, DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

 

 

Kodas pagal BVPŽ

Pavadinimas

Planuojama 2018 m. suma (Eur. su PVM)

Sutarties trukmė (mėn.)

Numatoma pirkimo pradžia

Pirkimo būdas

Planuojama apimtis

Pastabos

PREKĖS

30230000-0

Projekto „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje" interaktyvi lenta su projektoriumi ir priedais

1088,93

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: III-IV

Neskelbiama apklausa

1 vnt.

 

37310000-4

Projekto „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje" muzikos instrumentai

16607,62

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: III-IV

Skelbiama apklausa

47 vnt.

 

37820000-2

Projekto „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje" dailės priemonės

1900,50

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: III-IV

Neskelbiama apklausa

2 vnt.

 

30200000-1

Projekto „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje" kompiuterinė įranga

1463,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: III-IV

Neskelbiama apklausa

1 komplektas

 

39100000-3

Projekto „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje" baldai

6773,34

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: III-IV

Neskelbiama apklausa

1 komplektas

 

03121200-7

03121210-0

Gėlių kompozicijos, puokštės ir skintos gėlės (reprezentacijai)

100,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Neskelbiama apklausa

pagal poreikį

 

15000000-8

18530000-3

Reprezentacinės išlaidos

100,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Neskelbiama apklausa

pagal poreikį

 

30190000-7

Įvairi biuro įranga ir reikmenys

500,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Neskelbiama apklausa

pagal poreikį

 

44190000-8

 

 

Įvairios statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai

300,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Neskelbiama apklausa

pagal poreikį

 

33700000-7

Ūkio, buities ir švaros prekės

200,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Neskelbiama apklausa

pagal poreikį

 

30200000-1

Kompiuterinė įranga

800,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I

Neskelbiama apklausa

pagal poreikį

 

PASLAUGOS

80522000-9

Mokomieji seminarai

300,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Neskelbiama apklausa

pagal poreikį

 

85100000-0

Sveikatos priežiūros paslaugos

300,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Neskelbiama apklausa

pagal poreikį

 

60170000-0

Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju.

1500,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Neskelbiama apklausa

pagal poreikį

 

50800000-3

Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos

1500,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Neskelbiama apklausa

pagal poreikį

 

60170000-0

Transporto išlaidos

400,00

 

 

 

 

 

79416000-3

Ryšių paslaugos (internetas ir abonentinis mokestis)

1000,00

 

 

 

 

 

65000000-3

Komunalinės paslaugos (elektra, centralizuotas šilumos tiekimas, šiukšlių išvežimas, vanduo)

4500,00

 

 

 

 

 

50700000-2

Statinių priežiūros paslaugos

1000,00

 

 

 

 

 

DARBAI

45453000-7

Projekto „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje" modernizavimo darbai

113558,90

18 mėn.

Ketvirtis: I

Skelbiama apklausa

1 objektas

 

 

  PATVIRTINTA

                                          Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus

                                        2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V- 9

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS 2017 METŲ NUMATOMŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ, DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Kodas pagal BVPŽ

Pavadinimas

Planuojama 2017 m. suma (Eur su PVM)

Sutarties trukmė (mėn.)

Numatoma pirkimo pradžia

Pirkimo būdas

Planuojama apimtis

Pastabos

PREKĖS

37311200-3

Akordeonas

900,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I

Apklausos procedūra

Pagal poreikį


03121000-5

Gėlių kompozicijos, puokštės ir skintos gėlės (reprezentacijai)

100,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I,II, III, IV

Apklausos procedūra

Pagal poreikį


15000000-8

18530000-3

Reprezentacinės išlaidos

200,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III

Apklausos procedūra

Pagal poreikį


30190000-7

Įvairi biuro įranga ir reikmenys

100,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: II, III, IV

Apklausos procedūra

Pagal poreikį


44000000-0

Įvairios statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai

100,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: II, III, IV

Apklausos procedūra

Pagal poreikį


33700000-7

Ūkio, buities ir švaros prekės

200,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: II, III, IV

Apklausos procedūra

Pagal poreikį


PASLAUGOS

80522000-9

Mokomieji seminarai

300,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Apklausos procedūra

Pagal poreikį


85100000-0

Sveikatos priežiūros paslaugos

100,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Apklausos procedūra

Pagal poreikį


60170000-0

Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju.

400,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Apklausos procedūra

Pagal poreikį


50800000-3

Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos

3000,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: II, III

Apklausos procedūra

Pagal poreikį


60000000-8

Transporto paslaugos

350,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I,II,III,IV

Sutartis

Pagal poreikį


60000000-8

Ryšių paslaugos (internetas ir abonentinis mokestis)

1200,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I,II,III,IV

Sutartis

Pagal poreikį


65000000-3

Komunalinės paslaugos (elektra, centralizuotas šilumos tiekimas, šiukšlių išvežimas, vanduo)

4500,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I,II,III,IV

Sutartis

Pagal poreikį


50700000-2

Statinių priežiūros paslaugos

990,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I,II,III,IV

Sutartis

Pagal poreikį


 

2016 m. verčių apskaita

Eil. Nr.

Kodas pagal PVBŽ

Kategorija

Pavadinimas

Kaina (Eur)
PREKĖS


1.

32332000-9

Muzikos prekės

Magnetola

100,00

2.

39130000-2

Biuro baldai

Stelažai

200,00

3.

39500000-7

Tekstilės dirbiniai

Vėliava su mokyklos logotipu

200,00

4.


37300000-1

Muzikos instrumentai ir jų dalys

Saksofonas tenoras

900,00

5.

30190000-7

Įvairi biuro įranga ir reikmenys

Kanceliarinės prekės

100,00

6.

15000000-8


Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai

Įvairūs maisto produktai

50,00

7.

03100000-2

Žemės ūkio ir sodininkystės produktai

Gėlių puokštės, kompozicijos

50,00

8.

44100000-1

Įvairios statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai

Statybinės medžiagos

60,00

9.

33700000-7

Asmens higienos gaminiai

Buities ir švaros prekės

70,00

10.

09200000-1

Naftos, akmens anglies ir alyvos produktai

Dyzelinas

300,00
PASLAUGOS


11.

80500000-9

Apmokymo paslaugos

Seminarai, kursai

100,00

12.

85100000-0

Sveikatos priežiūros paslaugos

Profilaktinis sveikatos patikrinimas

100,00

13.

Nuo 64200000-8 iki 64228200-2

72318000-7, ir

nuo 72700000-7 iki 72720000-3

Ryšių paslaugos

Telefono ryšys ir interneto paslaugos

Mob. telefonas

1200,00

14.

Nuo 60100000-9 iki 60183000-4 (išskyrus 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) ir nuo 64120000-3 iki

64121200-2

Sausumos transporto paslaugos2, apimančios šarvuotų automobilių paslaugas ir kurjerių paslaugas, išskyrus pašto vežimą

Transporto paslaugos

390,00

15.

Nuo 50100000-6 iki 50884000-5 (išskyrus nuo 50310000-1 iki 50324200-4 ir 50116510-9,

50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) ir nuo 51000000-9 iki 51900000-1

Priežiūros ir remonto paslaugos

Įvairios remonto  ir priežiūros paslaugos

90,00

16.

65000000-3

Komunalinės paslaugos (elektra, centralizuotas šilumos tiekimas, šiukšlių išvežimas, vanduo)

Elektra


17.

50700000-2


Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su pastatais

Šildymas

Atliekų išvežimas

Komunalinės paslaugos

1200,00

Statinių priežiūros paslaugos

990,00

 

PATVIRTINTA

Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus

2016 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-9

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS 2016 METŲ NUMATOMŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ, DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Kodas pagal BVPŽ

Pavadinimas

Planuojama 2016 m. suma (Eur su PVM)

Sutarties trukmė (mėn.)

Numatoma pirkimo pradžia

Pirkimo būdas

Planuojama apimtis

Pastabos

PREKĖS

32332000-9

Magnetola

100,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I

Apklausos procedūra

1 vnt.


39131000-9

Stelažai

200,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I

Apklausos procedūra

2 vnt.


39515400-9

Vėliava su mokyklos logotipu

200,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Apklausos procedūra

1 vnt.


37312400-2

Saksofonas tenoras

900,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I

Apklausos procedūra

1 vnt.


03121000-5

Gėlių kompozicijos, puokštės ir skintos gėlės (reprezentacijai)

50,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Apklausos procedūra

pagal poreikį


15000000-8

18530000-3

Reprezentacinės išlaidos

50,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III

Apklausos procedūra

pagal poreikį


30190000-7

Įvairi biuro įranga ir reikmenys

100,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: II, III, IV

Apklausos procedūra

pagal poreikį


44000000-0

Įvairios statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai

60,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: II, III, IV

Apklausos procedūra

pagal poreikį


33700000-7

Ūkio, buities ir švaros prekės

70,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: II, III, IV

Apklausos procedūra

pagal poreikį


PASLAUGOS

80522000-9

Mokomieji seminarai

100,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Apklausos procedūra

pagal poreikį


85100000-0

Sveikatos priežiūros paslaugos

100,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Apklausos procedūra

pagal poreikį


60170000-0

Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju.

390,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: I, II, III, IV

Apklausos procedūra

pagal poreikį


50800000-3

Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos

90,00

Vienkartinės pirkimo sutartys

Ketvirtis: II, III

Apklausos procedūra

pagal poreikįTransporto išlaidos

300,00Ryšių paslaugos (internetas ir abonentinis mokestis)

1200,00Komunalinės paslaugos (elektra, centralizuotas šilumos tiekimas, šiukšlių išvežimas, vanduo)

1200,00

 


Statinių priežiūros paslaugos

990,00 

 

PATVIRTINTA

 

Kalvarijos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V- 59

 

  

 

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Kalvarijos meno mokyklos (toliau tekste – Meno mokykla) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.

   2. Meno mokykla prekių, paslaugų ir darbų supaprastintus pirkimus (toliau – supaprastinti pirkimai) gali atlikti Viešųjų pirkimų įstatymo 84 straipsnyje nustatytais atvejais

3. Taisyklės nustato supaprastintų pirkimų organizavimo ir planavimo tvarką, supaprastintus pirkimus atliekančius asmenis, supaprastintų pirkimų būdus ir jų atlikimo, ginčų nagrinėjimo procedūras, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus.

4. Atlikdama supaprastintus pirkimus Meno mokykla vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin.,2000, Nr.74-2262) (toliau– CK), kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.

5. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

6. Supaprastinto pirkimo pradžią, pabaigą, pirkimo procedūrų nutraukimą reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnis. Meno mokykla, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant mažos vertės pirkimo procedūras.

7. Atliekant supaprastintus pirkimus Meno mokykla atsižvelgia į perkamų prekių poreikius.

8. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

8.1. pirkimo organizatorius – Meno mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas Meno mokyklos darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija);

8.2. pirkimo iniciatorius – Meno mokyklos darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus;

8.3. supaprastintas atviras konkursas – supaprastinto pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą;

8.4. apklausa – supaprastinto pirkimo būdas, kai Meno mokykla raštu arba žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo;

8.5. kvalifikacijos patikrinimas – procedūra, kurios metu tikrinama, ar tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

8.6. mažos vertės pirkimai – pirkimai, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (be PVM), o darbų – mažesnė kaip 145 000 Eur (be PVM);

8.7. tiekėjų apklausos pažyma – mažos vertės pirkimo, atlikto apklausos būdu, pirkimo procedūras aprašantis dokumentas, kuris pildomas, kai mažos vertės pirkimą apklausos būdu vykdo pirkimo organizatorius.

 

II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS. SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS

 

9. Pirkimo iniciatoriai ateinantiems kalendoriniams metams numatomus pirkimus planuoti pradeda kiekvienų metų ketvirtą ketvirtį. Jie iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 31 d. paruošia informaciją apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų ateinančiais kalendoriniais metais, nurodo jų pavadinimus bei kiekius ir pateikia Meno mokyklos pirkimo organizatoriui.

10. Pirkimo organizatorius gavęs iš Meno mokyklos direktoriaus informaciją apie atitinkamiems metams galimus skirti asignavimus bei informaciją apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, suderina su direktoriumi būtinų lėšų pirkimams poreikį.

11. Pirkimų organizatorius iki kalendorinių metų kovo 1 d parengia apie einamaisiais kalendoriniais metais numatomų pirkti Meno mokyklos reikmėms prekių ir paslaugų planą (toliau – pirkimų planas). Pirkimų plane nurodomos prekės, paslaugos ir darbai, patikslinti kodai pagal BVPŽ, bei galimas pirkimo būdas, atsižvelgiant į pirkimo vertę. Pirkimų planas peržiūrimas kiekvieną ketvirtį ir, esant reikalui, tikslinamas ir papildomas.

12. Meno mokykla rengia ir tvirtina planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais pirkimų planus ir kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, juos skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau-CVP IS) ir Meno mokyklos interneto tinklalapyje.

13. Pirkimo iniciatorius dėl kiekvieno pirkimo parengia raštišką užduotį prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti (1 priedas), kurioje turi nurodyti šias pagrindines pirkimo sąlygas ir informaciją:

13.1. raštišką užduotį formuojančio asmens, kurio reikmėms reikalinga vykdyti pirkimą, vardas, pavardė, pareigos

13.2. planuojamas (turimas) šiam pirkimui lėšas, nurodant maksimalią pirkimo vertę;

13.3. pirkimo objekto kodą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ);

13.4. jei užduotis paduodama dėl pirkimo, apie kurį nebus skelbta – siūlomų tiekėjų sąrašą;

13.5. minimalius tiekėjo kvalifikacinius reikalavimus;

13.6. reikalingus planus, brėžinius ir projektus;

13.7. kitą reikalingą informaciją.

14. Meno mokyklos pirkimus vykdo Komisija, sudaryta vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsniu. Mažos vertės pirkimus vykdo Komisija arba pirkimo organizatorius.

15. Komisijos pirmininku, jos nariais, pirkimo organizatoriais skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys.

16. Komisija dirba pagal Meno mokyklos direktoriaus patvirtintą Komisijos darbo reglamentą. Komisijai turi būti nustatytos užduotys ir suteikti visi užduotims vykdyti reikalingi įgaliojimai. Komisija sprendimus priima savarankiškai. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Komisijos sekretoriumi skiriamas vienas iš Komisijos narių.

17. Supaprastintus pirkimus atliekantys asmenys turi būti nešališki, negali teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

18. Mažos vertės pirkimus vykdo Komisija, kai:

18.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 12 000 Eur (be PVM);

18.2. darbų pirkimo sutarties vertė viršija 23 000 Eur (be PVM).

19. Meno mokyklos direktorius turi teisę priimti sprendimą pavesti pirkimą vykdyti pirkimo organizatoriui arba Komisijai.

20. Tuo pačiu metu atliekamiems keliems supaprastintiems pirkimams gali būti sudarytos kelios Komisijos arba viena nuolatinė Komisija ar paskirti keli pirkimo organizatoriai.  

21. Meno mokykla gali vykdyti supaprastintus pirkimus per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš jos (jei centrinė perkančioji organizacija sudariusi atitinkamų prekių, paslaugų ar darbų preliminariąsias sutartis). Siūlymą pirkti per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš jos perkančiosios organizacijos vadovui gali teikti Komisija ar pirkimo organizatorius. 

22. Meno mokykla supaprastinto pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija). Tokiu atveju įgaliotajai organizacijai nustatomos užduotys ir suteikiami visi įgaliojimai toms užduotims vykdyti.  

23. Kiekvienais kalendoriniais metais Meno mokyklos vykdomi prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, turi sudaryti ne mažiau 50 procentų Meno mokyklos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.

 

 

III. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

 

24. Meno mokykla skelbia apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio nuostatas. 

25. Meno mokykla apie supaprastintą pirkimą skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka, o informacinį pranešimą neskelbiamų supaprastintų pirkimų atveju – Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka. 

26. Kai vykdomas supaprastintas pirkimas dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedelio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų, kai pirkimo vertė yra mažesnė, negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertė, Meno mokykla gali paskelbti pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo. Tokiu atveju Meno mokykla neprivalo skelbti informacinio pranešimo, kaip nurodyta Taisyklių 26–27 punktuose. 

27. Meno mokykla skelbimą apie supaprastintą pirkimą, Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 8 dalyje nurodytą informacinį pranešimą ir pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo, kuriuos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir (ar) Taisykles numatyta paskelbti viešai, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), o pranešimus dėl savanoriško ex ante skaidrumo – ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Skelbimai, informaciniai pranešimai ir pranešimai dėl savanoriško ex ante skaidrumo gali būti papildomai skelbiami tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis. Skelbimo ar informacinio pranešimo paskelbimo diena yra jų paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data, pranešimo dėl savanoriško ex ant skaidrumo paskelbimo diena yra pranešimo paskelbimo data Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.  

28. Meno mokykla savo interneto tinklalapyje ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ informuoja apie pradedamą bet kurį pirkimą (išskyrus mažos vertės pirkimus), taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį, vadovaudamasi Skelbimų teikimo valstybės įmonei Seimo leidykla „Valstybės žinios“ tvarka, patvirtinta VĮ Seimo leidyklos „Valstybės žinios“ direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VĮ-11-22 „Dėl valstybės įmonei Seimo leidyklai „Valstybės žinios“ teikiamų skelbimų apie pradedamą pirkimą, apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį bei apie sudarytą sutartį formų tvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7736).

  

IV. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS

  

29. Pirkimo dokumentus pagal pirkimo iniciatoriaus parengtas pagrindines pirkimo sąlygas rengia Komisija arba pirkimo organizatorius. Pirkimo dokumentus rengiantys asmenys turi teisę gauti iš Meno mokyklos darbuotojų visą informaciją, reikalingą pirkimo dokumentams parengti ir supaprastinto pirkimo procedūroms atlikti.  

30. Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, kai apklausa vykdoma žodžiu. 

31. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir kitomis kalbomis. 

32. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o Meno mokykla nupirkti tai, kas reikalinga. 

33. Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti supaprastintame pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams. 

34. Pirkimo dokumentuose, atsižvelgiant į pasirinktą supaprastinto pirkimo būdą, pateikiama ši informacija: 

34.1. nuoroda į Meno mokyklos Taisykles, kuriomis vadovaujantis vykdomas supaprastintas pirkimas (šių Taisyklių pavadinimas, patvirtinimo data, visų pakeitimų datos); 

34.2. jei apie pirkimą buvo skelbta, nuoroda į skelbimą; 

34.3. Meno mokyklos darbuotojų, kurie įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais pareigos, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai; 

34.4. pasiūlymų ar paraiškų pateikimo terminas (data, valanda ir minutė) ir vieta; 

34.5. pasiūlymų ir (ar) paraiškų, rengimo ir pateikimo reikalavimai; jeigu numatoma pasiūlymus ir/ar paraiškas priimti naudojant elektronines priemones, atitinkančias Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio nuostatas, – informacija apie reikalavimus, būtinus pasiūlymams ir/ar paraiškoms pateikti elektroniniu būdu, įskaitant ir kodavimą (šifravimą); 

34.6. pasiūlymo galiojimo terminas; 

34.7. prekių, paslaugų, darbų ar projekto pavadinimas, kiekis (apimtis), prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai; 

34.8. techninė specifikacija; 

34.9. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus; 

34.10. informacija, ar pirkimo objektas skirstomas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis arba preliminarioji sutartis ir, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik vienai, pirkimo objekto daliai, vienai ar kelioms dalims, ar visoms dalims; pirkimo objekto dalių, dėl kurių gali būti pateikti pasiūlymai, apibūdinimas ir reikalavimai; 

34.11. jeigu numatoma tikrinti kvalifikaciją – tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams; 

34.12. dokumentų sąrašas ir informacija, kurią turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus; 

34.13. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina; 

34.14. informacija, kad pasiūlymai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, ‒ pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;  

34.15. kur ir kada (diena, valanda ir minutė) bus atplėšiami vokai ar susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais (toliau vadinama vokų su pasiūlymais atplėšimu); 

34.16. vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros, tame tarpe nurodant informaciją, ar tiekėjams leidžiama dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje; 

34.17. pasiūlymų vertinimo kriterijai, kiekvieno jų svarba bendram įvertinimui, vertinimo taisyklės ir procedūros. Pirkimo dokumentuose nurodomas kiekvienam ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti pasirinkto kriterijaus lyginamasis svoris. Kriterijų lyginamasis svoris gali būti išreikštas konkrečiu dydžiu arba nustatant intervalą, į kurį patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė. Tais atvejais, kai dėl pirkimo objekto ypatybių neįmanoma nustatyti kriterijų lyginamojo svorio, Meno mokykla turi nurodyti pirkimo dokumentuose taikomų kriterijų svarbos eiliškumą mažėjančia tvarka; 

34.18. siūlomos pasirašyti pirkimo sutarties svarbiausios sąlygos (kainos ar kainodaros taisyklės, atsiskaitymo tvarka, atlikimo terminai, sutarties nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalį) arba pirkimo sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas; 

34.19. jei reikalaujama – pasiūlymų galiojimo užtikrinimo ir (ar) pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai; 

34.20. jei Meno mokykla numato reikalavimą, kad ūkio subjektų grupė, kurios pasiūlymas bus pripažintas geriausiu, įgytų tam tikrą teisinę formą – teisinės formos reikalavimai; 

34.21. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų; 

34.22. pasiūlymų keitimo ir atšaukimo tvarka; 

34.23. kita reikalinga informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras; 

34.24. informacija, ar su konkurso laimėtoju bus sudaroma pirkimo sutartis, ar tiekėjams bus mokama kompensacija, Meno mokyklai nutraukus konkursą; informacija apie konkurso laimėtojui skiriamus prizus ar kitokius apdovanojimus (kai tai taikoma); 

34.25. kita reikalinga informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras. 

35. Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis yra skelbimas apie supaprastintą pirkimą. Skelbimuose esanti informacija vėliau papildomai gali būti neteikiama (kituose pirkimo dokumentuose pateikiama nuoroda į atitinkamą informaciją skelbime).  

36. Mažos vertės pirkimų atveju, tai pat kai apklausos metu pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas, pirkimo dokumentuose gali būti pateikiama ne visa Taisyklių 35 punkte nurodyta informacija, jeigu Meno mokykla mano, kad informacija yra nereikalinga. 

37. Pirkimo dokumentai, tarp jų ir kvietimai, pranešimai, paaiškinimai, papildymai, tiekėjams pateikiami asmeniškai, siunčiami registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu ar skelbiami interneto svetainėje (CVP IS, Meno mokyklos ar kitoje interneto svetainėje), kaip Meno mokykla nurodo skelbime apie pirkimą (apklausos metu – kvietime pateikti pasiūlymus, jei su kvietimu pirkimo dokumentai nepridedami). Skelbime apie pirkimą (apklausos metu – kvietime pateikti pasiūlymus) turi būti nurodytas interneto adresas, jei pirkimo dokumentai skelbiami internete. Pirkimo dokumentai negali būti teikiami (skelbiami) anksčiau nei apie supaprastintą pirkimą paskelbta, apklausos atveju – pateikti kvietimai dalyvauti pirkimo procedūrose. 

38. Pirkimo dokumentai tiekėjams turi būti teikiami nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo ar kvietimo išsiuntimo tiekėjams dienos iki pasiūlymo pateikimo termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, pabaigos. Pirkimo dokumentai pateikiami to paprašiusiam tiekėjui nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, gavus raštišką prašymą.  

39. Kai pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, Meno mokyklos ar kitoje interneto svetainėje, papildomai jie gali būti neteikiami. 

40. Tiekėjas gali paprašyti, kad Meno mokykla paaiškintų pirkimo dokumentus. Meno mokykla atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Meno mokykla į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Jei pirkimo dokumentai buvo skelbti internete, ten pat paskelbiami pirkimo dokumentų paaiškinimai. Atsakymas turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

41. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Meno mokykla savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, tikslinant ir paskelbtą informaciją. Paaiškinimai turi būti išsiųsti (paskelbti) likus pakankamai laiko iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

42. Jeigu Meno mokykla rengia susitikimą su tiekėju, ji surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolo išrašas laikoma pirkimo dokumentų paaiškinimu, kuris turi būti pateiktas tiekėjams Taisyklių 40. punkte nustatyta tvarka. 

43. Pranešimai apie kiekvieną pirkimo pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai. Jei pirkimo dokumentai skelbiami internete, ten pat paskelbiama apie termino nukėlimą. Šių Taisyklių III skyriuje nurodytuose leidiniuose apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą galima neskelbti, jeigu nekeičiama kita skelbime apie supaprastintą pirkimą paskelbta informacija ir jeigu nepaskelbus apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą nebus pažeisti pirkimų principai.  

44. Jeigu pirkimo dokumentus paaiškinusi (patikslinusi), Meno mokykla jų negali pateikti Taisyklių 40 ar 41 punkte nustatytais terminais ji privalo perkelti pasiūlymų pateikimo terminą. Šis terminas nukeliamas protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ir tinkamai parengti pasiūlymus. Meno mokykla turi atsižvelgti į tai, kad kai kuriais atvejais po pirkimo dokumentų paaiškinimo (patikslinimo) susidomėjimą dalyvauti pirkime gali parodyti nauji tiekėjai (pavyzdžiui, sumažinus kvalifikacijos reikalavimus), dėl ko pasiūlymų pateikimo terminą reikėtų nustatyti tokį, kad šie tiekėjai spėtų parengti pasiūlymus. 

45. Pranešimai apie kiekvieną pirkimo pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai. Jei pirkimo dokumentai skelbiami internete, ten pat paskelbiama apie termino nukėlimą. Šių Taisyklių III skyriuje nurodytuose leidiniuose apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą galima neskelbti, jeigu nekeičiama kita skelbime apie supaprastintą pirkimą paskelbta informacija ir jeigu nepaskelbus apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą nebus pažeisti pirkimų principai.

  

V. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ IR PARAIŠKŲ RENGIMUI

  

46. Pirkimo dokumentuose nustatant pasiūlymų (projektų) ir paraiškų rengimo ir pateikimo reikalavimus, turi būti nurodyta, kad: 

46.1. pasiūlymas (projektas) ir paraiška turi būti pateikiami raštu ir pasirašyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens; 

46.2. ne elektroninėmis priemonėmis teikiami pasiūlymai turi būti įdėti į voką, kuris užklijuojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas, nurodoma „neatplėšti iki ...“ (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos); 

46.3. jeigu Meno mokykla numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vertinant ekspertinių vertinimų metodais, tai tiekėjai pasiūlymo kainą turi pateikti viename užklijuotame voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis ir kitą informaciją bei dokumentus) – kitame užklijuotame voke. Šie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, jis taip pat užklijuojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas, nurodoma „neatplėšti iki ...“ (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Reikalavimas pasiūlymą pateikti dviejuose vokuose netaikomas pirkimą atliekant skelbiamų derybų būdu ar apklausos būdu, kai pirkimo metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų;  

46.4. ne elektroninėmis priemonėmis supaprastintam projekto konkursui teikiami projektai pateikiami užklijuotoje pakuotėje su ant pakuotės užrašytu projekto devizu (trumpu projekto idėjos apibūdinimu). Kartu su projektu pateikiamas atskiras užklijuotas vokas su užrašytu tuo pačiu devizu. Voke turi būti įdėtas projekto devizo šifras – tiekėjo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono bei fakso numeriai ir projekto galiojimo užtikrinimo dokumentai (jeigu buvo reikalaujama). Supaprastinto atviro projekto konkurso atveju į šį voką įdedami tiekėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; 

46.5. pirkimo dokumentuose gali būti nustatyta, kad pasiūlymo (atskirų pasiūlymo dalių) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti siūlu, kuris neleistų nepažeidžiant susiuvimo į pasiūlymą įdėti naujus, išplėšti esančius lapus ar juos pakeisti. Tokiu atveju pasiūlymo paskutiniojo lapo antroje pusėje siūlas užklijuojamas popieriaus lapeliu, ant kurio pasirašo tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo. Pasiūlymo paskutinio lapo pusėje nurodomas pasirašančiojo asmens vardas, pavardė ir pareigos, pasiūlymo lapų skaičius. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas neįsiuvamas ir nenumeruojamas.  

47. Pirkimo dokumentuose nustatant pasiūlymų (projektų) ir paraiškų rengimo ir pateikimo reikalavimus, gali būti nurodyta, kad tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (po vieną pasiūlymą kiekvienai pirkimo daliai), išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus. Jeigu pirkimas suskirstytas į atskiras dalis, pagrįstais atvejais gali būti nurodyta, kad tiekėjas gali teikti pasiūlymą tik vienai ar kelioms ar visoms pirkimo dalims.

 

 

VI. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

48. Atliekant supaprastintus pirkimus techninė specifikacija rengiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis.

 

VII. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

 

49. Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, pirkimo dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas. 

50. Jei perkančioji organizacija tikrina tiekėjų kvalifikaciją, visais atvejais privalo patikrinti, ar nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų aplinkybių. Visi kiti kvalifikacijos reikalavimai gali būti laisvai pasirenkami. 

51. Tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai pirkimas vykdomas supaprastinto neskelbiamo pirkimo arba apklausos būdais.

 

 

VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  

52. Pasiūlymai turi būti priimami laikantis pirkimo dokumentuose nurodytos tvarkos. Pavėluotai gauti vokai su pasiūlymais neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams. Neužklijuotuose, turinčiuose mechaninių ar kitokių pažeidimų, galinčių kelti abejones dėl pasiūlymų slaptumo vokuose pateikti pasiūlymai nepriimami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams. 

53. Vokus su pasiūlymais atplėšia, pasiūlymus nagrinėja ir vertina supaprastintą pirkimą atliekanti Komisija. Su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais privalo susipažinti daugiau kaip pusė visų Komisijos narių, kurie kiekvienam jam suteiktu kodu atidaro pasiūlymą. 

54. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Posėdžio diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Pakeitus pasiūlymų pateikimo terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas. Vokų atplėšimo procedūroje, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų ir tokiame pirkime dalyvauti kviečiami keli tiekėjai, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai. Kai supaprastintam pirkimui pasiūlymus leidžiama pateikti vien tik CVP IS priemonėmis, tiekėjų atstovai į vokų atplėšimo posėdį nekviečiami, o su vokų atplėšimo metu skelbtina informacija supažindinami CVP IS priemonėmis. 

55. Jeigu pasiūlymus buvo prašoma pateikti dviejuose vokuose, vokai su pasiūlymais turi būti atplėšiami dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai Meno mokykla patikrina, ar tiekėjų kvalifikacija ir pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus Meno mokykla privalo raštu pranešti visiems tiekėjams, kartu nurodyti antro vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio laiką ir vietą. Jeigu Meno mokykla, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka. 

56. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis. Kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, rekomenduojama Komisijos nariams pasirašyti ir ant vokų su pasiūlymais, kuriuose yra nurodytos kainos. 

57. Komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu.  

58. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams pranešama ši informacija: 

58.1. pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas; 

58.2. kai pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų – pasiūlyme nurodyta kaina; 

58.3. kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – pasiūlyme nurodyta kaina ir pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos. Jeigu pageidauja nors vienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas, turi būti paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus; 

58.4. kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų ir prašoma pateikti pasiūlymus dviejuose vokuose (vertinant ekspertinių vertinimų metodais), vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo procedūroje skelbiamos pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos, o vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje – pasiūlyme nurodyta kaina;  

58.5. ar pasiūlymas pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, o elektroninėmis priemonėmis teikiamas pasiūlymas – pateiktas su saugiu elektroniniu parašu; 

58.6. kai reikalaujama: 

58.6.1. ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas; 

58.6.2. ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas; 

58.6.3. ar pasiūlymas paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas pasirašančio asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius; 

58.7. kai pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis – ar pasiūlymas pateiktas Meno mokyklos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, ar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos niekas negalėjo peržiūrėti pasiūlyme pateiktos informacijos. 

59. Jei pirkimas susideda iš atskirų pirkimo dalių, 68 punkte nurodyta informacija, o jei reikia, ir kita nurodyta informacija skelbiama dėl kiekvienos pirkimo dalies. Tokia informacija turi būti nurodoma ir vokų atplėšimo posėdžio protokole. 

60. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu. 

61. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija Meno mokykla negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos. 

62. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams. 

63. Meno mokykla, nagrinėdama pasiūlymus: 

63.1. tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu nustatoma, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, privaloma prašyti tiekėjo juos patikslinti; 

63.2. tikrina, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus; 

63.3. radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per Meno mokyklos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 

63.4. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laiko kainą, nurodytą žodžiais; 

63.5. kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo, pareikalauti iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo; 

63.6. tikrina, ar pasiūlytos ne per didelės kainos. 

64. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio Meno mokykla gali prašyti, kad dalyviai pateiktų paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Esant reikalui, tiekėjai ar jų atstovai gali būti kviečiami į Komisijos posėdį, pranešant, į kokius klausimus jie turės atsakyti. 

65. Meno mokykla atmeta pasiūlymą, jeigu: 

65.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 

65.2. tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Meno mokyklai prašant, jų nepatikslino; 

65.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 

65.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Meno mokyklos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 

65.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Meno mokyklai nepriimtinos kainos. 

66. Dėl 76 punkte nurodytų priežasčių neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis vienu iš šių kriterijų: 

66.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartis sudaroma su dalyviu, pateikusiu Meno mokyklai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, efektyvumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko. Pasiūlymų vertinimo kriterijais negalima pasirinkti tiekėjų kvalifikacijos kriterijų; 

66.2. mažiausios kainos. 

67. Meno mokykla, pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką įvertinusi pateiktus dalyvių pasiūlymus, nustato pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Tais atvejais, kai vertinant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi, kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, vertinant mažiausios kainos kriterijumi – kelių tiekėjų kaina yra vienoda, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas anksčiausiai. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje esantis pasiūlymas. 

68. Meno mokykla apie pasiūlymų eilę nedelsdama turi pranešti kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Šis reikalavimas netaikomas, kai apklausa vykdoma žodžiu. 

69. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu jis neatmestas pagal 75 punkto nuostatas.

 

 

IX. PIRKIMO SUTARTIS

  

70. Komisija ar pirkimo organizatorius, įvykdęs pirkimo procedūras, parengia pirkimo sutarties projektą, jeigu jis nebuvo parengtas kaip pirkimo dokumentų sudėtinė dalis, organizuoja pirkimo sutarties pasirašymą. 

71. Meno mokykla sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu (išskyrus atvejus, kai apklausa vykdoma žodžiu). Kvietime sudaryti pirkimo sutartį nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. 

72. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigia pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas gali būti netaikomas: 

72.1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų; 

72.2. pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sistemos pagrindu arba Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodyta perkančioji organizacija pirkimo sutartį sudaro preliminariosios sutarties pagrindu; 

72.3. supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 12 000 Eur (be PVM) arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą. 

73. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, o tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, tai Meno mokykla siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. Atsisakymu sudaryti pirkimo sutartį taip pat laikomas bet kuris iš šių atvejų: 

73.1. tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo; 

73.2. tiekėjas neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties iki Meno mokyklos nurodyto laiko; 

73.3. tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis; 

73.4. ūkio subjektų grupė, kurios pasiūlymas pripažintas geriausiu, neįgijo Meno mokyklos reikalaujamos teisinės formos. 

74. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar derybų protokole užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos sąlygos. 

75. Pirkimo sutartis sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu. Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, turi būti nustatyta: 

75.1. pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos; 

75.2. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai; 

75.3. kaina arba kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką; 

75.4. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka; 

75.5. prievolių įvykdymo terminai; 

75.6. prievolių įvykdymo užtikrinimas; 

75.7. ginčų sprendimo tvarka; 

75.8. pirkimo sutarties nutraukimo tvarka; 

75.9. pirkimo sutarties galiojimas; 

75.10. jeigu sudaroma preliminarioji sutartis – jai būdingos nuostatos. 

76. Meno mokykla pirkimo dokumentuose gali nustatyti pirkimo sutarties atlikimo sąlygas, susijusias su socialinėmis ir aplinkos apsaugos reikmėmis, jei jos atitinka Europos Bendrijos teisės aktus. 

77. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 12 000 Eur (be PVM). 

78. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 12 000 Eur (be PVM) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.

 

 

X. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS

 

 

79. Pirkimai atliekami šiais būdais: 

79.1. supaprastinto atviro konkurso; 

79.2. apklausos. 

80. Meno mokykla, atlikdama supaprastintus pirkimus, taip pat gali taikyti elektronines procedūras – elektroninį aukcioną. Meno mokykla elektroninį aukcioną gali taikyti vykdydama supaprastintą pirkimą supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso, apklausos būdais. 

81. Pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu gali būti atliktas visais atvejais, tinkamai apie jį paskelbus. 

82. Supaprastinto projekto konkursas gali būti vykdomas siekiant nustatyti geriausią planą ar projektą pateikusį tiekėją (tiekėjus), kai: 

82.1. su supaprastinto projekto konkurso laimėtoju numatyta sudaryti paslaugų pirkimo sutartį; 

82.2. supaprastinto projekto konkurso laimėtoją, laimėtojus ar dalyvius numatyta apdovanoti prizais ar kitaip atsilyginti už dalyvavimą. Šiuo atveju Meno mokykla turi teisę derėtis su projekto konkurso laimėtoju arba visais laimėtojais (pirmąsias vietas užėmusiais dalyviais) dėl paslaugų atlikimo. 

83. Meno mokykla gali vykdyti supaprastintą atvirą projekto konkursą bei supaprastintą ribotą projekto konkursą. 

84. Apklausos būdu pirkimas gali būti atliekamas, kai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas apie supaprastintą pirkimą neprivaloma skelbti: 

84.1. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai:  

84.1.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;  

84.1.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 

84.1.3. dėl įvykių, kurių Meno mokykla negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Meno mokyklos; 

84.1.4. atliekami mažos vertės pirkimai, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (be PVM), o darbų – mažesnė kaip 145 000 Eur (be PVM); 

84.1.5. perkama iš socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, ir įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, perkamos jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai; 

84.1.6. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos; 

84.1.7. atskiroms pirkimo dalims, kai perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, jei bendra tokių pirkimo dalių vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra ne didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės perkant panašias prekes ir paslaugas ir 1,5 procento – perkant darbus;  

84.2. perkamos prekės, paslaugos, kai: 

84.2.1. Meno mokykla pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Meno mokyklai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo; 

84.2.2. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas; 

84.3. perkamos prekės, kai: 

84.3.1. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų; 

84.3.2. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų; 

84.3.3. prekės perkamos iš valstybės rezervo; 

84.4. perkamos paslaugos ir darbai, kai: 

84.4.1. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos; 

84.4.2. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.

 

XI. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

 

85. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą, dalyvių skaičius neribojamas. Apie pirkimą skelbiama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.  

86. Supaprastintame atvirame konkurse derybos tarp Meno mokyklos ir dalyvių yra draudžiamos. 

87. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu 10 darbo dienų nuo skelbimo apie supaprastintą pirkimą paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „informaciniai pranešimai“, mažos vertės pirkimų atveju – 3 darbo dienos nuo paskelbimo CVP IS dienos. 

88. Jei supaprastinto atviro konkurso metu bus vykdomas elektroninis aukcionas, apie tai nurodoma skelbime apie supaprastintą pirkimą.

 

 

XII. APKLAUSA

 

89. Vykdant supaprastintą pirkimą apklausos būdu, kreipiamasi į vieną ar kelis tiekėjus, prašant pateikti pasiūlymus pagal Meno mokyklos keliamus reikalavimus. Kai apklausa vykdoma po supaprastinto atviro konkurso, atmetus visus pasiūlymus, į tiekėjus, atitinkančius minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kreipiamasi pateikti patvirtinimą apie sutikimą dalyvauti pirkime. 

90. Apklausos metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų. Meno mokykla pirkimo dokumentuose nurodo, ar bus deramasi arba kokiais atvejais bus deramasi, ir derėjimosi tvarką.  

91. Meno mokykla prašydama pateikti pasiūlymus, privalo kreiptis į 3 ar daugiau tiekėjų, (žodžiu arba raštu) kai: 

91.1. pirkimo sutarties vertė viršija 12 000  Eur (be PVM); 

91.2. darbų pirkimo sutarties vertė viršija 23 000 Eur (be PVM); 

91.3. apklausa atliekama po supaprastinto pirkimo, apie kurį buvo skelbta ir kuris neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų (jei yra pakankamai tiekėjų); 

91.4. esant objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių netikslinga paskelbti apie pirkimą, pvz., paskelbimas apie pirkimą reikalautų didelių pirkimo organizatorių ar komisijos pastangų, laiko, lėšų sąnaudų; 

91.5. atskiroms pirkimo dalims, kai perkama panašios prekės, paslaugos ar darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, jei bendra tokių pirkimo dalių vertė be PVM yra ne didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės perkant panašias prekes ir paslaugas ir 1,5 procento – perkant darbus;  

91.6. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas, kai vykdomas įprastas pirkimas, t.y. perkamas objektas nepasižymi meninėm ar išskirtinėm savybėm, ir Meno mokyklai naudingiau vykdyti kelių tiekėjų apklausą. Neatsižvelgiant į tai, kad perkamas objektas nepasižymi išskirtinėm savybėm, Meno mokykla turi teisę kreiptis į vieną tiekėją, kai pirkimas turi būti įvykdytas skubiai.  

92. Meno mokykla gali kreiptis į vieną tiekėją kai: 

92.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra mažesnė nei 12 000 Eur (be PVM); 

92.2. darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 23 000 Eur (be PVM); 

92.3. didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių pirkimų vykdytojų pastangų, laiko ar lėšų sąnaudų; 

92.4. dėl techninių ar objektyvių priežasčių konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra kitos alternatyvos; 

92.5. perkamos dovanos, suvenyrai, atlikėjų ar jų kolektyvų paslaugos; 

92.6. pirkimams, apie kuriuos buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų; 

92.7. kai egzistuoja trumpalaikės aplinkybės, suteikiančios galimybę reikalingas prekes ar paslaugas įsigyti už mažesnę nei rinkos kainą (šventinės nuolaidos, išpardavimai, specialūs pasiūlymai ir kt.); 

92.8. perkami avarinių tarnybų darbai ir paslaugos;  

92.9. perkamos maitinimo paslaugos; 

92.10. už prekes ar paslaugas atsiskaitoma pagal patvirtintus tarifus (vanduo, dujos elektra ir pan.) 

92.11. esant kitoms objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma apklausti daugiau tiekėjų.

 

 

XIII. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI

  

93. Mažos vertės pirkimai gali būti atliekami visais šiose Taisyklėse nustatytais supaprastintų pirkimų būdais, atsižvelgiant į šių būdų pasirinkimo sąlygas. 

94. Mažos vertės pirkimai atliekami kai yra bent viena iš šių sąlygų: 

94.1. prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (be PVM), o darbų vertė mažesnė kaip 145 000 Eur (be PVM) 

94.2. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 58 000 Eur ( be PVM), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 148 000 Eur (be PVM). 

95. Atliekant mažos vertės pirkimus apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pirkimas atliekamas apklausos būdu, skelbiama CVP IS. Skelbime (arba kartu su skelbimu pateiktuose pirkimo dokumentuose) pateikiamos su mažos vertės pirkimu susijusios pirkimo sąlygos. Nustatant pasiūlymų pateikimo terminą, atsižvelgiama į tai, ar CVP IS arba Meno mokyklos ar kitoje interneto svetainėje yra paskelbtos ir laisvai prieinamos visos pirkimo sąlygos, ar tiekėjų prašoma pateikti informaciją apie kvalifikaciją, kokio sudėtingumo yra pirkimo objektas ir kitas aplinkybes. 

96. Meno mokykla mažos vertės pirkimų atveju pirkimo dokumentuose pateikia būtiną pasiūlymams parengti informaciją: pasiūlymų rengimo ir įforminimo reikalavimus, pirkimo objekto apibūdinimą, kvalifikacijos reikalavimus ir juos įrodančius dokumentus (jei kvalifikacijos reikalavimai keliami), informaciją apie pasiūlymų vertinimą, apie pagrindines pirkimo sutarties sąlygas: prekių pateikimo, paslaugų ar darbų atlikimo terminus, kainodaros taisykles, atsiskaitymo tvarką, pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimus (jei keliami), jei reikalinga – kitas sąlygas. Tiekėjams turi būti suteiktos galimybės kreiptis pirkimo dokumentų paaiškinimų. 

97. Meno mokykla turi nustatyti pakankamą terminą kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir užtikrinti, kad paaiškinimai būtų išsiųsti visiems pirkimo dokumentus gavusiems tiekėjams. Pasiūlymų dalyvauti mažos vertės pirkimų atveju pateikimo terminas negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos, nuo kvietimų pateikti pasiūlymus išsiuntimo tiekėjams dienos. 

98. Bendravimas su tiekėjais gali vykti žodžiu arba raštu. Žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir: 

98.1. pirkimo sutarties vertė neviršija 12 000 Eur (be PVM); 

98.2. dėl įvykių, kurių Meno mokykla negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, o vykdant apklausą prekių, paslaugų ar darbų nepavyktų įsigyti laiku. 

99. Raštu pasiūlymus gali būti prašoma pateikti faksu, elektroniniu paštu, CVP IS priemonėmis ar vokuose. Meno mokykla gali nereikalauti, kad pasiūlymas būtų pasirašytas, elektroninėmis priemonėmis pateikiamas pasiūlymas – užkoduotas (užšifruotas). 

100. Pasiūlymus prašant pateikti vokuose (elektroninėmis priemonėmis – užkoduotus (užšifruotus)), į vokų atplėšimo procedūrą, išskyrus pirkimą, kurio metu deramasi, gali būti kviečiami pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai. Vokų atplėšimo metu skelbiama tiekėjų pasiūlyta kaina, jei vertinama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi – vertinamos techninės pasiūlymų charakteristikos. Jei užkoduotus (užšifruotus) pasiūlymus prašoma pateikti tik CVP IS priemonėmis, susipažinimo su pasiūlymais procedūra atliekama mažiausiai dviejų Komisijos narių, įgaliotų atidaryti pasiūlymus, nedalyvaujant tiekėjams (jų atstovams). Informacija apie šią procedūrą ir tiekėjų pasiūlytas kainas, jei reikia – ir technines charakteristikas, tiekėjams siunčiama CVP IS priemonėmis.  

101. Kai Meno mokykla nustato, jog paslaugas pirkti yra tikslinga iš to paties tiekėjo pagal nusistovėjusią Meno mokyklos tvarką (jos būdavo pigiausios ar ekonomiškai naudingiausios), ji turi teisę apklausti vieną tiekėją ir sudaryti su juo sutartį iki 3 metų. Jeigu paaiškėja, jog tiekėjo iš kurio paskutiniu metu būdavo įsigyjamos paslaugos yra rinkoje brangesnės nei kitų tiekėjų, tuomet vykdomos pirkimo procedūros taisyklėse nustatyta tvarka.

 

  

XIV. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS

  

102. Kiekvieną atliktą supaprastintą pirkimą Komisija arba pirkimo organizatorius registruoja supaprastintų pirkimų žurnale (toliau – žurnalas) (2 priedas). Žurnale turi būti šie rekvizitai: supaprastinto pirkimo pavadinimas, prekių, paslaugų ar darbų kodai pagal BVPŽ, sąskaitos faktūros/sutarties numeris ir sudarymo data bei pirkimo sutarties trukmė (pildoma, kai sudaryta pirkimo sutartis), tiekėjo pavadinimas, Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas supaprastintas pirkimas, Taisyklių punktas (papunktis), kuriuo vadovaujantis atliekama apklausa, sąskaitos faktūros/sutarties vertė eurais (su PVM). 

103. Kai pirkimą vykdo Komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Kai pirkimą vykdo pirkimo organizatorius, pildoma tiekėjų apklausos pažyma (3 priedas). Pirkimo organizatorius teikia tiekėjų apklausos pažymą tvirtinti perkančios organizacijos vadovui. 

104. Įvykdžiusi pirkimą, Komisija arba pirkimo organizatorius perduoda visus su pirkimu susijusius dokumentus darbuotojui atsakingam už viešuosius pirkimus, mokėjimo dokumentų originalus – buhalterijai, sutarčių originalus – direktoriui. 

105. Prasidėjus naujiems finansiniams metams ir pabaigus visus praėjusių metų pirkimus Komisija arba pirkimo organizatorius perduoda visus su pirkimu susijusius dokumentus archyvą tvarkančiam darbuotojui. 

106. Pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, 10 metų nuo pirkimo pabaigos. 

107. Meno mokykla už kiekvieną supaprastintą pirkimą privalo raštu pateikti pirkimo procedūrų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus. Ši ataskaita neteikiama, kai atliekamas mažos vertės pirkimas. 

108. Meno mokykla privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus pateikti visų per finansinius metus atliktų pirkimų ataskaitą: 

108.1. kai pagal preliminariąsias sutartis sudaromos pagrindinės pirkimo sutartys;  

108.2. supaprastintų pirkimų, atliktų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus;  

108.3. mažos vertės pirkimų.  

109. Viešųjų pirkimų ataskaitas parengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia Pirkimų organizatorius. Meno mokyklos viešųjų pirkimų ataskaitas pasirašo Meno mokyklos direktorius.

 

 

XV. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS

 

 

110. Komisija ar pirkimo organizatorius tiekėjus nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu informuoja apie: 

110.1. tiekėjo pasiūlymo atmetimą; 

110.2. pasiūlymų eilę; 

110.3. supaprastinto pirkimo nutraukimą. 

111. 110 punkto reikalavimas netaikomas, kai supaprastintas pirkimas atliekamas apklausos būdu žodžiu. 

112. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai Komisijos nariai ir Meno mokyklos pakviesti ekspertai, Meno mokyklos direktorius, jo įgalioti asmenys. Ši informacija teikiama Viešųjų pirkimų tarnybai, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgaliotiems Europos Sąjungos finansinę paramą administruojantiems viešiesiems juridiniams asmenims. 

113. Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti Meno mokyklai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas.

 

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

114. Visi ginčai, kylantys tarp Meno mokyklos ir tiekėjų, nagrinėjami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nustatyta tvarka. 

115. Meno mokyklos darbuotojai, pažeidę Taisykles ar kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalvarijos meno mokyklos

viešųjų pirkimų taisyklių

1 priedas

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS

                                                                                                                                                      

RAŠTIŠKA UŽDUOTIS PREKĖMS, PASLAUGOMS AR DARBAMS PIRKTI

2015 m.                                   d.

Raštišką užduotį formuojantis asmuo, kurio reikmėms reikalinga vykdyti pirkimą

__________________________________________________________________

                                                               (vardas, pavardė, pareigos)

Maksimali pirkimo vertė

 _________________________________________________________

Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną

(BVPŽ)  _________________________ 

Siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas   _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Pirkimo objekto apibūdinimas

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Minimalūs tiekėjo kvalifikaciniai reikalavimai

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________            _______________            _________________________

          (pareigos)                                           (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

SUDERINTA

_______________________ išlaidos                                                 

buhalterė                                                                                                                   

_______________________                                                                                  

(data)                                                                                                                                                                             

SPRENDIMĄ TVIRTINU:

Direktorius


.................................................

(pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas, data)

                                                         _______________________________

 

Kalvarijos meno mokyklos

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių

2 priedas

KALVARIJOS MENO MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Eilės Nr.

Pirkimo pavadinimas

Prekių, darbų ar paslaugų kodai pagal BVPŽ

Sąskaitos faktūros/sutarties Nr. ir sudarymo data

Sutarties trukmė (pildoma, kai  sudaryta pirkimo sutartis)

Tiekėjo pavadinimas

Viešųjų pirkimų įstatymo str., d., p., kuriuo vadovaujantis atliktas pirkimas

Taisyklių punktas, kuriuo remiantis atlikta apklausa

Sąskaitos faktūros/ sutarties vertė, Eur (su PVM)
Kalvarijos meno mokyklos

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių

3 priedas

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA

Pirkimo objekto pavadinimas, trumpas aprašymas.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......

Pirkimų organizatorius

.....................................................................................................

(vardas, pavardė)

Komisija:

............................................................................................

............................................................................................

.............................................................................................

(vardas, pavardė)

Tiekėjai apklausti      raštu  —     ar žodžiu  —.

Apklausti tiekėjai:

Eil. Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Adresas, telefonas, faksas

Pasiūlymą pateikusio asmens pareigos, vardas, pavardė

(jei žinoma)
Tiekėjų siūlymai:

Eil.

Nr.

Prekės pavadinimas ir trumpa charakteristika

Mato vnt.

Kiekis

Tiekėjo pavadinimas


Kaina Eur.

(su PVM)

Suma Eur.

(su PVM)Viso:


Eil.

Nr.

Prekės pavadinimas ir trumpa charakteristika

Mato vnt.

Kiekis

Tiekėjo pavadinimas


Kaina Eur.

(su PVM)

Suma Eur.

(su PVM)Viso:


Eil.

Nr.

Prekės pavadinimas ir trumpa charakteristika

Mato vnt.

Kiekis

Tiekėjo pavadinimas


Kaina Eur.

(su PVM)

Suma Eur.

(su PVM)Viso:


Tinkamiausiu pripažintas tiekėjas:........................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                    (Pavadinimas)

Priežastys, dėl ko buvo įvertinti mažiau nei 3 tiekėjų siūlymai:

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Pažymą parengė (pirkimų organizatorius, komisijos pirmininkas)

.....................................................................

.....................................................................

...................................................................

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

SPRENDIMĄ TVIRTINU

.....................................................................

.....................................................................

...................................................................

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)